بازتوانی کم بینایان
خونریزی داخل زجاجیه
رتینو پاتی دیابتی