سر درد و چشم
قرمزی چشم
مگس پران و جرقه (Floaters and Flashes)